Berband Plzeň-hudba na svatbu,zábavu,ples,oslavu

BerBand Plzeň # Jana Berková # hudba na svatby # hudba na zábavy # kapela na svatby # kapela na zábavy # hudba na ples # kapela na ples # zábavy # svatby # večírky # firemní večírky # maturitní plesy # hudební duo # hudební skupina # hasičské a myslivecké plesy # bály # společenské akce # firemní akce # duo BerBand

Zásady ochrany osobních údajů

platné od 25.5.2018


Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak provozovatel webu BerBand.cz shromažďuje, ukládá, používá, poskytuje, zpracovává a zveřejňuje osobní údaje od subjektů údajů a jaká práva subjekty údajů mají ve vztahu ke svým osobním údajům.

Provozovatel webových stránek je Správcem osobních údajů dotčených subjektů. Údaje o provozovateli: Jana Berková, se sídlem Lípa 10, Úněšov, PSČ 330 35.

Ochraně osobních údajů při využívání webových stránek BerBand.cz věnujeme velkou pozornost a chceme respektovat vaše soukromí a poskytovat transparentnost našich postupů při nakládání s daty. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími předpisy, které upravují ochranu osobních údajů.

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady měnit.

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SBÍRÁME A JAK JE ZPRACOVÁVÁME, DÉLKA ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v nevyhnutném rozsahu za účelem vašeho využití služeb BerBand.cz. Nikdy nevyžadujeme takové osobní údaje, které nejsou k dané akci nebo službě potřeba, např. fotografii.

Z webových stránek zpracováváme následující osobní údaje:

a. Identifikační údaje – jméno, příjmení

b. Kontaktní údaje – emailová adresa, telefonní číslo

c. Údaje o vašem chování na webu nebo u čtení zasílaných emailových zpráv, jako je IP adresa, z ní odvozená poloha, operační systém, prohlížeč a cookies nebo podobných údajů z podobných technologií pro identifikaci uživatele a jeho chování (využíváme služby Google Analytics).

 

ROZSAH ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávání údajů u služeb webových stránek

U konkrétních služeb webových stránek Provozovatel v roli Správce zpracovává tyto osobní údaje:

• U kontaktního formuláře - jméno, příjmení, email, telefon. Zaslané údaje slouží pouze pro potřeby přímé komunikace se subjektem. Nejsou ukládány, předávány dalším subjektům nebo užívány k jiným účelům (reklamním, marketingovým apod.).

Webové stránky využívají redakční systém, který jako takový neshromažďuje statistická data o návštěvnících (využit nástroj třetí strany Google Analytics), data odeslaná z webových formulářů. Na webových stránkách není možné registrovat uživatele ani se přihlásit k odběru marketingových informací.


PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁVÁNÍ

Zpracovávání osobních údajů se uskutečňuje s Vaším souhlasem, který vyslovujete odesláním dat formuláře a přijetím souhlasu se zpracováním údajů.

Cookies

V rámci zkvalitňování služeb, funkcionality a obsahu webových stránek a jejich optimalizace používáme Cookies, naše nebo třetích stran. Cookies jsou malé soubory které se ukládají na pevný disk i neregistrovaného uživatele a získávají informace např. o IP adrese návštěvníka stránek, prohlíženém obsahu, nebo typu prohlížeče. Cookies nezískávají osobní údaje o uživateli, kromě např. IP adresy. Používání cookies můžete ve svém prohlížeči zakázat, může to ale omezit funkcionalitu webových stránek. Třetí strany, např. Seznam, Google, Facebook na základě cookies a dalších identifikátorů jako např. operačního systém, prohlížeče, url adresy, ze které návštěvník přichází na webové stránky, mohou návštěvníkům a uživatelům zasílat cílenou reklamu a to po dobu až 24 měsíců. Bez vašeho souhlasu tzn. na základě oprávněného zájmu můžeme zpracovávat údaje o vašem chování na webových stránkách proto, aby jsme vytvářeli efektivní a cílené reklamy a nabídky pro vás.

 

SDÍLENÍ ÚDAJŮ, SPRÁVCI, ZPRACOVÁVÁNÍ a TRANSFER DAT MIMO EU

Provozovatel je v pozici Správce oprávněn určovat účel shromažďování, a zpracovávání osobních údajů, prostředky zpracování a nese odpovědnost za zpracovávání. Provozovatel může zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně, i prostřednictvím určených subjektů - zpracovatelů. V nezbytné míře, pro účely zpracování mohou být osobní údaje zpřístupněny zaměstnancům nebo spolupracovníkům.  

Provozovatel dále může poskytnout v nevyhnutném rozsahu osobní údaje uživatelů:

- společnostem Google, Facebook, Seznam

Provozovatel zpracovává osobní údaje v EU a nevyužívá zpracovatele nebo servery mimo EU tj. data mimo EU netransferujeme.

 

MARKETINGOVÁ SDĚLENÍ

Na webových stránkách se nelze přihlásit k odběru marketingových informací (např. newsletterů), ani nejsou k takovému účelu použity a shromažďovány mailové adresy zadané do webových formulářů (viz výše).

 

ZÁKLADNÍ PRÁVA PŘI ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ŮDAJŮ, DÉLKA ZPRACOVÁVÁNÍ

Stejně jako má u zpracovávání osobních údajů práva a povinnosti Správce, určitá práva má i subjekt osobních údajů.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. Osobní údaje zaslané z kontaktního formuláře nejsou uchovávány a jsou bez zbytečných odkladů smazány.

 

ZABEZPEČENÍ

Provozovatel při zpracovávání osobních údajů aplikuje standardní technická a organizační opatření sloužící k zamezení neoprávněného, nahodilého přístupu k osobním údajům, jejich zničení, ztrátě, zabezpečení, zamezení neoprávněným přenosům, zpracování nebo jinému zneužití, jako např. 30.denní bezpečnostní zálohy na serveru, šifrovaná hesla, firewall, nastavení přístupových oprávnění. Přístup k osobním údajům je minimalizován a chráněn příslušnými smlouvami o zachování mlčenlivosti.

 

PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ŮDAJŮ

Subjekt osobních údajů má např. tyto práva ohledně osobních údajů, které o něm Provozovatel zpracovává:

a. právo na přístup k osobním údajům

b. právo odvolat svůj souhlas se zpracováváním,

c. právo požadovat výmaz vašich osobních údajů,

d. právo na opravu chyb ve vašich osobních údajích,

e. právo na omezení zpracování vašich osobních údajů,

f. právo na přenositelnost vašich osobních údajů,

g. právo vznést námitku proti zpracovávání,

h. právo podat stížnost.

Ad a) Právo na přístup

Pokud toto právo subjekt osobních údajů využije, pak bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti mu Provozovatel poskytne informaci o tom, jaké údaje o něm zpracovává. Tuto lhůtu Provozovatel může v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce o čem vás budeme informovat spolu s důvody pro tento odklad.

Ad b) Právo odvolat svůj souhlas

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt osobních údajů odvolat, pokud se jedná o údaje, k jejichž̌ zpracování je souhlas subjektu nezbytný́ a zároveň̌ Provozovatel nemá́ jiný důvod, proč̌ tyto údaje nadále zpracovávat musí.

Ad c) Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Osobní údaje subjektu Provozovatel bez zbytečného odkladu vymaže, pokud je již nepotřebuje pro účely, pro které je Zpracovával, nebo když subjekt odvolá svůj souhlas ke zpracovávání dle sekce výše, nebo namítne zpracování na základě oprávněných zájmů Provozovatele dle sekce “námitka”, výsledkem čeho Provozovatel dojde k závěru, že takové oprávněné zájmy již nemá, nebo když se subjekt domnívá, že zpracovávání není v souladu s právními předpisy.  

Ad d) Právo na opravu chyb

Chybné, nepřesné nebo neúplné osobní údaje subjektu osobních údajů, které Správce zpracovává, na žádost dotčeného subjektu bez zbytečného odkladu opraví, nebo doplní.

Ad e) Právo na omezení zpracování

Kromě práva na výmaz údajů, má subjekt údajů právo na omezení zpracovávání osobních údajů, a to pokud: i) popírá přesnost osobních údajů, to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce přesnost osobních údajů mohl ověřit; ii) zpracování je protiprávní a subjekt odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; iii) Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo iv) subjekt vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Ad f) Právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt osobních údajů má právo od Správce získat své osobní údaje, které jste mu sami poskytli v souvislosti s využíváním webových stránek a které Správce zpracovává na základě plnění smlouvy nebo souhlasu subjektu. Vaše osobní údaje budou uživateli poskytnuty ve strojově čitelném formátu, strukturovaném a běžně používaném. Snadné přenesení údajů na žádost uživatele bude možné pouze o údajích, které jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických databázích Provozovatele.

Ad g) Právo vznést námitku proti zpracovávání

Proti zpracovávání osobních údajů, ke kterému dochází na základě zákonného důvodu, má subjekt údajů právo vznést námitku. Na základě námitky Správce přestane bez dalšího zpracovávat osobní údaje subjektu pro marketingové aktivity. V ostatních případech tak Správce učiní, jenom pokud nebude mít závažné oprávněné důvody k pokračování dalšího zpracovávání. Ad h) Právo podat stížnost V případě že se subjekt údajů domnívá, že Správce zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně nebo protiprávně, může dále podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

 

JAK A KDE UPLATNIT SVÁ PRÁVA?

Dotazy, připomínky, námitky, stížnosti ve věcech souvisejících se zpracováním osobních údajů subjektů, směřujte na emailovou adresu: info@berband.cz . V případě, že se subjekt údajů domnívá, že Správce při zpracovávání osobních údajů subjektu postupuje protiprávně, nebo že došlo k porušení některých z výše uvedených práv subjektu údajů, uživatel má možnost se obrátit se se stížností na dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů.